گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1664
تاریخ ثبت 1439/02/15
گرفتن وام از بانک

کارمند بانک هستم تاکنون علاوه بر وامهای کارمندی وامهای متفرقه زیادی از بانکهای مختلف با عنوانهای مختلف گرفته ام اخیرا"با تماسی که با شخصی صاحب نظرداشتم میفرمایند بجز وامهای کارمندی که بدون بهره و سپرده گذاری گرفته ای باید بابت بقه وامها یک هفتم رد مظلمه به فقیر پرداخت کنی سؤال من از شما اینست که با توجه به عدم اطلاع اینجانب از این موضوع آیا باید این مبلغ را پرداخت نمایم یا خیر در صورت پرداخت آیا میتوانم آنرا بصورت اقساط بپردازم یا خیر
هو العلیم
]اگرمیزان بهره ای که به بانک می پردازد به میزان تنزّل ارزش پولی مملکت باشد اشکالی ندارد،در غیر اینصورت اضافی را باید به فقیر بپردازید.