گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1666
تاریخ ثبت 1439/02/15
بهره وجریمه دیرکرد بانکی

باسلام: آیا بهره هائی که بانکها برای وامهای داده شده میگیرند و همچنین دیر کرد اقساط آیااز نظر شرع مبین اسلام جایز میباشد؟با نظر به سؤال بالا گرفتن وام از بانکها چه حکمی دارد
هو العالم
بهره ای که بر وام تعلق می گیرد قطعا ربا و حرام می باشد. البته اگر میزان تنزّل ارزش مالی پول ، بیش از مقدار بهره یا مساوی باشد اشکالی ندارد.