گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1670
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام گرفتن از بانک توسط فاکتور جعلی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام حضور محترم حضرت آیه اللَه طهرانی
یکی از راههای وام دادن بانک داشتن فاکتور خرید وسایل منزل و یا فاکتور اشیاء و وسایل دیگر است. بسیاری از افراد با تهیه فاکتور جعلی و صوری از فروشگاهها، فاکتور را تسلیم بانک کرده و بانک بر اساس آن فاکتور مبلغی را وام می دهد. آیا این کار شرعا صحیح است؟ تصرف در چنین مالی که وام گرفته شده اشکال دارد؟ و ایا محذور ربا پیش می آید؟ یا خیر؟
هوالعلیم
1 خیر
2 بلی اشکال دارد،ولی ارتباطی به ربا ندارد.