گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1671
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام مسکن

سلام علیکم.1 آیاگرفتن وام بانک مسکن برای خریدخانه اشکالی ندارد؟2 خریداوراق مشارکت چطور؟3 آیاسودسپرده های بلندمدت حلال است وآیااین سودخمس دارد؟
ومن اللَه التوفیق
هوالعلیم
1ـ در صورتی که خلاف شرع نباشد ایرادی ندارد.
2ـ مانند مسئله اول.
3ـ سود سپرده اگر در ضمن عقد شرعی باشد ایرادی ندارد.