گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1673
تاریخ ثبت 1439/02/15
وام های بانکی

حکم وام هایی که بانک ها امروزه می دهند چیست ؟ آیا ربا حساب می شود ؟
هوالعلیم.
اگر مقدار سود کمتر از افت ارزش پولی کشور باشد ربا نیست.