گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 168
تاریخ ثبت 1439/02/15
بدعت

آیا بدعت کلا ًحرام است؟ و یا بدعت خوب و بد هم داریم؟
هو العلیم
بدعت به معنای وارد کردن یک رفتار در دین است در حالیکه آن رفتار از دین نبوده است و از اینجا روشن میشود اگر این رفتار جنبۀ اعتقادی نداشته باشد گرچه خارج از آموزه های دینی باشد، بدعت به حساب نمی آید. پس انجام دادن امری به قصد اینکه از ناحیه دین به خصوصی آمده است گرچه خود آن امر پسندیده باشد حرام است.مثلا انسان از پیش خود دعائی اختراع کند و اینطور وانمود کند که از جانب اولیای دین به دست ما رسیده است و همینطور اگر انسان به نحوی عمل نماید که آن عمل کم کم در ذهن و نفس اشخاص بصورت امری لازم و مؤیّد و ممضای از جانب شرع تلقی شود نیز حرام است.