گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1684
تاریخ ثبت 1439/02/15
موسيقي

آيا نواختن ويالن اشكال شرعي دارد ؟
خريد آن چطور؟
رفتن به كلاس موسيقي براي خانمها چه حكمي دارد؟
هو العلیم
همه حرام است.