گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1686
تاریخ ثبت 1439/02/15
موسیقی در مجالس عروسی

آیا شرکت در مجالس عروسی که در آن موسیقی گذاشته شود اشکالی دارد؟ (با توجه به اینکه در آن مجلس خانم ها وآقایان از هم جدا باشند )
هوالعلیم
بلی