گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1691
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتقال نجاست

مفروض بر اینکه در دوران عذر باشیم و لباسمان (لباس زیر) در اثر عرق بدن مرطوب شود آیا این رطوبت می تواند موجب انتقال نجاست شود؟ (مثلا اگر رطوبت به فرشی که روی آن نشسته ایم منتقل شود) دوم اینکه آیا این رطوبت خود نجس است؟
هوالعلیم
این رطوبت نجس نیست و باعث انتقال نخواهد شد.