گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1692
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا استفاده از کرم حلزون و خاویار سیاه مانع برای نماز است؟

سلام علیکم، آیا استفاده از کرم حلزون و خاویار سیاه اشکال دارد می شود با آن نماز خواند؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.