گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1698
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرم

خدمت سرور عزیز آقای آیت‌اللَه سید محمد محسن طهرانی‌
آیا کفشها یا صندلیهای که از چرم درست شده پاک است؟ بعضی از مراجع گویند که چون چرم تغییر میکند در تبدیل به شکلی که درکفش و صندلی و سأیر وسأیل پس پاک هستند؟ آیا نظر والد بزرگور هم همین بود؟

مهدی
هوالعلیم
اگر چرم از ذبیحه کشور مسلمان باشد پاک است.
2 تغییر در شکل چرم اورا پاک نمی کند.ونظر والد قدس سره نیز اینچنین بوده است.