گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1699
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرم خارجی

خدمت سرور عزیز آیتاللَه سید محمد محسن طهرانی‌
آیا وسایلی که از چرمهای خارجی که از پوست حیوانات حلال گوش که ذبح شرعی نشده اند مثل کفش، صندلی، و سائر وسایل پاک هستند؟ آیا بر فرض پاک نبودن متنجس هستند؟
با تشکر
هوالعلیم
خیر نجس هستند.