گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 17
تاریخ ثبت 1439/02/15
خمس

سوره ها و آياتي که مربوط به خمس مي شود را ذکر کنيد؟ با تشکر
هو العلیم
از کشف الآیات پیدا کنید.