گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1700
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم استفاده از کفش چرم خارجی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا پوشیدن کفش های خارجی که چرم هستند به علت زانو درد و کمر درد شدید اشکال دارد؟
2 آیا این کفش ها نجس هستند؟ اگر نجس هستند این نجاست با عرق پا منتقل میشود یا نه؟
هوالعلیم
پوشیدن آن اشکال ندارد ولی بواسطه سرایت رطوبت، بدن نجس می شود.