گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1703
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم آبی که قبل از منی می آید چیست؟

آيا مايع قبل از مني نجس است وبراي اقامه نماز بايستي پاك شود؟
هوالعلیم
پاک است.