گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1705
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم مایع مخاطی خارج شده از مخرج

با سلام
مایع مخاطی که از مقعد به صورت غیر ارادی خارج می شود پاک است یا نجس؟
هوالعلیم
نجس