گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1707
تاریخ ثبت 1439/02/15
خونریزی لثه بر اثر کشیدن دندان

مو قع دندان کشیدن چهار پنج روز از دندانم خون می آید به طوری که سه روز اول در صورت خالی کردن آب دهان کاملا خونی است و روز های چهار و پنج خون آبه ایی است . آیا موقع حرف زدن اگر آب دهان به جایی به پاشد نجس می شود یا نه و مو قع غذا خوردن آیا ظرف ها یا وسائل سفره نجس می شود یا ؟ اگر اشیایی مانند موبایل و وسایل برقی نجس باشد چون قابل شستن نیستن و دست من همیشه عرق می کند چگونه از آن استفاده کنم ؟
هوالعلیم
1
خیر نجس نمی شود.
2
اگر بر فرض این وسایل نجس هم شده اند ولی بواسطه عرق دست و غیره سرایت نمی کند.