گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1709
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم نجاست عرق فرد جنب

در دختران هنگام غسل جنابت عرق بدنم نجس میشود؟
هوالعلیم
خیر نجس نیست.