گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1711
تاریخ ثبت 1439/02/15
نجاست

سلام قسمتی از فرش یا پتو نجس بوده و فراموش کرده ام کجای آن نجس بوده حال دست خیس من به فرش یا پتو برخورد کند جه حکمی دارد؟
هوالعلیم
طاهر است.