گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1716
تاریخ ثبت 1439/02/15
شکستن نذر

سلام اگر یک نفر با خدا یا کس دیگری عهد ببندد وب عد بگوید که میخواهم عهدم را بشکنم آیا میتوان آن را شکست؟
هوالعلیم
خیر.