گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1717
تاریخ ثبت 1439/02/15
نامعتبر بودن عهد بستن در حالت عدم تعادل روحی

سلام. اگر کسی در شرایط روحی نامتعادل و آشفته، عهدی با خدا ببندد و صیغۀ عهد را نیز بخواند آیا عهد او معتبر است؟
هوالعلیم
خیر