گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1718
تاریخ ثبت 1439/02/15
نذر

اگر کسی نذر کند که یک ماه روزه می گیرم اگر فلان کارم درست شود بعد از به مراد رسیدن یک ماه روزه را باید پیوسته بگیرد یا میتواند در روزها فاصله بیاندازد
هوالعلیم
می تواند به طور متفرقه بگیرد.