گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 172
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبرک به ضریح نصب نشده

سلام علیکم آیا تبرّک جستن به ضریح امام معصوم(ع)که هنوز به تربت آن معصوم(ع) متبرّک نشده است دلیل عقلی یا شرعی قابل استنادی دارد؟
هوالعلیم
اینکه برای قداست، ضریح حتماً باید به زمین مقام امام علیه السّلام بچسبد وجهی ندارد و قداست به واسطۀ انتساب می آید نه چسبیدن به زمین.