گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1720
تاریخ ثبت 1439/02/15
وجود عروسک در خانه

بسم اللَه الرحمن الرحیم

با سلام

1 آیا ساخت عروسک هم همان حکم مجسمه را دارد؟
2 وجودش در خانه شرعا و از لحاظ سیر و سلوک چه حکمی دارد؟

سپاسگزارم
1ـ بلی.
2ـ جائز نیست.