گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1725
تاریخ ثبت 1439/02/15
حكم شرعي مجسمه سازي

ساخت و نگهداري مجسمه هاي فانتزي مانند مجسمه هاي كارتوني حيوانات حرام است يا مكروه ؟
هوالعلیم
حرام است.