گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1726
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نقاشی کردن انسان و حیوان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
كشيدن چه نقاشي هايي اشكال دارد و جايز نميباشد؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
نقاشی حیوان و انسان