گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1727
تاریخ ثبت 1439/02/15
خرید عروسک

با سلام خدمت شما با وجود اینکه خرید عروسک را حرام میدانید اگر کودکمان اصرار به خرید آن کند و تحت هیچ شرایطی آرام نگیرد حکم چیست؟
هوالعلیم
می توانید او را با چیز دیگری سرگرم کنید.