گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1728
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت حرمت نقاشی و مجسمه سازی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 کشیدن چه نقاشی هایی حرام است؟
2 کشیدن چه نقاشی هایی مکروه است؟
3 عکس گرفتن از چهره و هیکل خود و یا محرم خود چه حکمی دارد؟
شکرا جزیلا.
هوالعلیم
1ـ هرچه که موجب تحریک و مفسده گردد.
2ـ حیوان و انسان
3ـ اشکال ندارد.