گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1730
تاریخ ثبت 1439/02/15
نقاشی جانداران

با سلام و التماس دعا :
می خواستم بپرسم آیا نقاشی کردن مشکل شرعی دارد؟
هوالعلیم
بهتر است از نقاشی جاندارانپرهیز شود.