گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1731
تاریخ ثبت 1439/02/15
وقت غروب

بسم اللَه الرحمن الرحیم زمان نماز مغرب را چگونه می توان تشخیص داد
هو العالم در افقهای مسطّح یا نزدیک به مسطّح با ناپدید شدن قرص خورشید در زیر افق وقت مغرب است و در اماکن کوهستانی و یا افقهای تیره و ابر آلود با رسیدن شعاع خورشید که به صورت قرمز رنگ در وسط آسمان غروب خورشید مشخّص می شود.