گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1732
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز استیجاری در زمان حیات

می خواستم بدانم اگر کسی در قید حیات باشد ولی به هر دلیلی نتواند قضای نماز و روزه خود را بجا آورد آیا می تواند آنها را به کسی واگذار کند که بجای شخص آن را بجا آورد؟
هوالعلیم
تا وقتی در قید حیات است خیر! نمی تواند.