گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 175
تاریخ ثبت 1439/02/15
بیدار شدن جهت اقامه نماز

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اينكه رسول اللَه صلي اللَه عليه و آله ميفرمايند: " قلم تكليف و مؤاخذه از انسان خواب برداشته شد" با توجه به اينكه انسان وقتي ميخواهد بخوابد، ميتواند به اطرافيانش سفارش كند كه تا قبل از قضا شدن نماز بيدارش كنند و يا ميتواند براي از خواب بيدار شدن كه نمازش قضا نشود ساعت كوك كند، آيا كسي ميتواند به حديث رسول خدا چنين استدلال كند كه چون قلم تكليف از انسان خواب برداشته شده تا زمانيكه بيدار شود، پس من اگر خودم بيدار شدم(بدون ساعت يا بيدار كردن ديگران) تا قبل از وقت قضاي نماز، نماز ميخوانم ولي اگر بيدار نشدم، تكليفي ندارم و عقوبتي بر من نيست. و نه ساعت كوك كند و نه به كسي سفارش كند.
1) آيا استدلال اين فرد صحيح است؟
2) منظور از حديث مذكور چيست؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
1ـ باید برای بیدار شدن چاره ای بیندیشد.
2ـ صحیح نیست و حدیث مربوط است به مواردی که از اختیار خارج است.