گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 177
تاریخ ثبت 1439/02/15
چگونگی توحید خدا در دنیای بی نهایت

سلام
1. بی نهایت چیست؟ 2. آیا دنیا بی نهایت است؟ "اگر این طور است چطور این امر مانع از یگانگی خدا نمی شود؟
هوالعلیم
بی نهایت به چیزی گفته می شود که حدّ ندارد. دنیا مادّه است و هر مادّه ای حدّ و نهایت دارد.