گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 179
تاریخ ثبت 1439/02/15
نگرش انسان نسبت به تجلیّات اسماء و صفات الهی

آیا می توان بدون توقف در تجلیات اسماء و صفات خدا بالمره خود را در ذات خدا فانی نمود و از مشاهدات اسمائی و صفاتی یکسره دل برید و از همه هدایای جذاب خدا به شوق دیدار ذاتش درگذشت و تمام حظوظ نفسانی را در راه او قربانی کرد ؟
هوالعلیم
انسان باید به دنبال تجلیّات ذاتی باشد و این نه به این معنی است که از تجلیّات صفت و اسم خود را محروم کند بلکه نباید به آنها دل ببندد.