گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 18
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیات الاحکام

در قرآن چند آیه راجع به احکام وجود دارد؟

هوالعلیم

حدود پانصد آیه.