گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1806
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضا شدن نماز

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم در ایام حج از محرم شدن به علت خستگی و بچه داری نماز صبحم قضا شد و آنرا بعد از طلوع خواندم و این موجب دغدغه خاطرم گشته است. آیا آمرزیده شده ام؟
هیچ ایراد و اشکالی متوجه ایشان نیست و این یک مسئله عادی است و موجب دغدغه خاطر نمی باشد.