گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 182
تاریخ ثبت 1439/02/15
جبر و احتیار

آیا ما در کارهایمان مختاریم و نقش خدا در کارها چیست ؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤال درکتاب افق وحی آمده است.