گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 183
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا ابن ابی الحدید و سیوطی اهل جهنم و عقاب هستند؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
حساب خداوند نسبت به افرادی مثل ابن ابی الحدید که اشعاری در مدح امیرالمومنین علی علیه السلام دارد و یا سیوطی که می گویند شیعه شده است و یا سایر افرادی که محبت اهل بیت را دارند چگونه است ؟ آیا آنها جهنمی هستند؟
هوالعلیم
خداوند عالم به خفیّات و علّام الغیوب است و برای هر فرد پرونده ای خاص به خود او وجود دارد ولی بر حسب ظاهر این گونه افراد اهل جهنم و عذاب نیستند و مشمول عفو و رحمت پروردگار خواهند شد.