گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 184
تاریخ ثبت 1439/02/15
آيا در معارف اعتقادي ، حديث حجتيت دارد ؟

1. آيا در معارف اعتقادي ، حديث حجتيت دارد ؟
2. چگونه مي‌توان سخني يا مطلبي را به اسلام نسبت داد ؟
هوالعلیم
1 اگر حدیث به مرتبه ایجاد علم و یقین در نفس برسد حجیّت دارد و الا خیر.
2 باید قرائن و ضوابط استناد، چه در انتساب و چه در مفهوم و محتوای خبر به مرحلۀ اطمینان و وثاقت برساند.