گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1900
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نماز مسافر

سلام. کسی که از قم به تهران می خواهد برود و موقع اذان در عوارضی قم است نمازش را تمام بخواند یا شکسته؟
هوالعلیم
شکسته