گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1903
تاریخ ثبت 1439/02/15
روزه شخص کثیرالسفر

سلام علیکم
شخصی که برای کار خود مجبور است 5 روز در شهری غیر از شهر و محل زندگی خود و 2 روز در شهر دیگر و 3 روز در شهر دیگر و چند روزی خارج از ایران و ممکن است برای کار خود به شهرهای دیگر مسافرت کند و در این بین 2 روز هم در شهر خود باشد،
یا اینکه در طول هفته فقط 2 روز در محل زندگی خود و بقیه را خارج از شهر خود باشد:
1 تکلیف نماز و روزه او چیست؟
2 زمانی که با خانواده اش برای سفر غیر کاری و مسافرت می رود حکم نماز و روزه اوچیست؟باید کامل بخواند یا شکسته؟
هوالعلیم
1
در همه جا باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد.
2
شکسته است.