گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 191
تاریخ ثبت 1439/02/15
موضوعيت شر

با توجه به اینکه عدم به طفیل وجود مطرح شده و شر نیز امری عدمی است حال آیا در مورد فکر پلید (همین طور در دیگر موارد صفات اخلاقی مذموم مثل ظلم، دنائت، رذالت...) باید بگوییم:
1 ایجاد آن از خداست و اسنادش به ماست و یا
2 اصولا فکر پلید امر عدمی است و به زبان دیگر فکر پلید یعنی نبود فکر خوب؟ توضیح مستوفی همراه با ارجاع به منابع جهت اطلاع بیشتر
هوالعلیم
هر چه انتسابش به ما باشد جنبه منفی و عدمی دارد و آنچه به خدا منسوب است جنبه وجودی دارد.