گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1912
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز مسافر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام
بنده معلم هستم و تا محل کارم حداقل 25 کیلومتر فاصله است.و در هفته حداقل 4 روز رفت و آمد می کنم.
1 نمازم در این حال چه حکمی دارد.
2 آیا می توانم آن جا را همانند وطن دوم قرار دهم و برای همیشه نمازم را کامل بخوانم؟ اگر نه، حکم نماز و روزه ام در ایام عید و تابستان و مواقعی که برای غیر امر تدریس(کار شخصی) به آن محل می روم چیست؟

بسیار ممنونم
1ـ تمام است. 2ـ خواهی نخواهی به واسطهی کثرت سفر نماز شما تمام است، اما نمیتوانید وطن خود قرار دهید و در غیر وقت شغلی باید شکسته بخوانید.