گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1935
تاریخ ثبت 1439/02/15
وسواس در طهارت

سلام

امروز ظهر وقتی از حمام بیرون آمدم و رفتم که وضو بگیرم قبل از وضو متوجه سوزشی روی دستم شدم که رویش خراش ایجاد شده بود و انگار اندکی پررنگی مثل خون رویش بود برای جلوگیری از وسواس به آن زیاد توجه نکردم ولی بعد ز وضو فهمیدم که سوزش آن بیشتر شد و وقتی نگاه کردم دیدم که اندکی خون از آن تراوش میکند. آیا در این صورت آبی که هنگام وضو روی دستم کشیدم و به جاهای دیگر هم ریخته شده نجس بوده و به هر جا مثل بلوز پاشیده شده آنرا نجس کرده؟

هوالعلیم

لازم نیست این قدر دقت کنید.