گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 203
تاریخ ثبت 1439/02/15
خدا از اول بوده يعنى چه

از هركس مى پرسم خدا چگونه به وجود آمده جواب مى دهند خدا از اول بوده از اول بوده يعنى چه توضيح دهيد؟
هوالعلیم
توضیح داده شده است.