گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 204
تاریخ ثبت 1439/02/15
خدا کیست

خدا کيست؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
حقیقتی که مبدأ وجود و مبُدع موجودات است و همه عالم وجود از ظهور آن حقیقت تحقق یافته است.