گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 207
تاریخ ثبت 1439/02/15
فلسفه عذاب الهی

فلسفه می گوید معلول شأن از شئونات علت است. پس چرا خداوند شأن از شئون خود را مجازات می کند؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
معنای شأنیت در حقیقت معلول عبارت است از ظهور و بروز خارجی معلول از علت و همانطور که ثواب برای معلول بواسطه آثار ممدوحه و انجام افعال مستحسنه تحقق می یابد که خود این آثار نیز از شئونات معلول و طبیعتاً از شئونات علت نیز می باشد همینطور عقاب و مجازات از ترتب آثار قبیحه و کردار نادرست توسط معلول خواهد بود و در این مسئله تفاوتی بین ثواب و عقاب نمی باشد زیرا همه این آثار از شئونات علت است مضافاً به اینکه در این عقاب و مجازات کمال معلول و تزکیه او نیز منظور خواهد بود.