گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 208
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
فلسفه و حکمت اینکه میل و اراده ی خداوند به این نقطه ی خاص (مکه و کعبه) تعلق گرفته چیست؟(نه جای دیگر)
آیا ارتباطی بین تولد امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه و میل و اراده ی حضرت حق به این نقطه (که محل طواف حجاج و... قرار گیرد) وجود داشته است؟به عبارتی به فرض اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه ی کعبه متولد نمی شدند، باز هم توجه خاص خدا به کعبه بود؟
فرموده اید طواف وداع کردن در مکه اشکال ندارد لیکن همان طواف نساء، طواف وداع هم هست. در هر حال طواف وداع کردن مستحب است. در حالی که طواف وداع را در آخرین روز و آخرین طواف انجام می دهیم و طواف نساء را بعد از طواف عمره ی مفرده و تقصیر انجام می دهیم.آیا طواف نساء با وداع فرق ندارد؟
حضرت رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله به چه نیتی آب زمزم را می نوشیدند که ما هم همان نیت را بکنیم؟
فرموده اید طواف همین عمل ظاهر نیست بلکه باید به باطن آن هم توجه نمود.باطن ان اینست که هر دور طواف، نشانه و حکایت یکی از عوالم است(عالم ماده،مثال،...،اسماء کلیه) در صورت امکان، مختصری در رابطه با این عوالم هفتگانه و نحوه ی توجه در حالت طواف(در هر شوط به عالم مربوطه) بیان فرمائید.با تشکر.
هو العلیم
پاسخ این سؤالات به طور مشروح خواهد آمد.