گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 209
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اسرار عرفانی سعی صفا و مروه چیست؟
در سعی صفا و مروه چرا فقط 7 بار و چرا باید از صفا شروع کرد نه مروه؟اسرار آن چیست؟
اسرار نامگذاری صفا و مروه چیست؟چرا اسمی دیگر بر این دو کوه نگذاشته اند؟
اسرار هروله کردن د ربین صفا و مروه در آن فاصله ی مخصوص و محدود چیست؟چرا جای دیگر این کار صورت نمی گیرد؟با تشکر.
هو العلیم
پاسخ مشروح بعداً در طی مقالاتی خواهد آمد