گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 210
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اسرار واجبات احرام چیست؟الف)اسرار به در آوردن لباسهای دوخته و پوشیدن لباس احرام(اسرار کندن لباس و پوشیدن لباس احرام)
ب)اسرار نیت؟ ج)اسرار تلبیه؟
اسرار محرمات احرام چیست؟
اسرار مستحبات احرام چیست؟
اسرار مکروهات احرام چیست؟باتشکر.
هو العلیم
پاسخ این سؤالات به طور مشروح خواهد آمد.